Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2012

Concordia
16:32
2333 1f22 390
Reposted fromfalling falling viachokkie chokkie
Concordia
16:18
5452 6fa0 390
Reposted fromsrebrnyklucz srebrnyklucz viachokkie chokkie
Concordia
16:08
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Mój mąż mnie nie wyrucha. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Concordia
16:05
0071 4eb7 390
Reposted fromosiaka osiaka viamariola mariola
Concordia
16:03
2716 14c1 390
Reposted frompurepoison purepoison viamariola mariola
Concordia
16:02
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamariola mariola
Concordia
16:02
tyle planów postanowień, a tak mało odwagi...
Reposted fromsoup95 soup95 viamariola mariola
Concordia
16:02
patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał
Reposted fromlabellavita labellavita viamariola mariola

November 07 2012

Concordia
14:26
1788 9d35 390
Reposted fromnawrocka nawrocka viamariola mariola
Concordia
14:23
7288 ceb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viastylish stylish

October 19 2012

Concordia
19:07
4314 4d18 390
Reposted fromthezebragirl thezebragirl viachokkie chokkie
19:07
6573 796c 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viachokkie chokkie
Concordia
19:03
2683 9d55
Reposted fromretaliate retaliate viachokkie chokkie
Concordia
19:02
4153 7532 390
Reposted fromskatrix skatrix viachokkie chokkie
Concordia
19:01
2473 35c2 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viachokkie chokkie
Concordia
19:00
3889 22c8 390
Reposted frompalesoap palesoap viachokkie chokkie
Concordia
18:58
1049 86c3 390
Reposted frombialetulipany bialetulipany viachokkie chokkie
Concordia
18:58
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viachokkie chokkie
Concordia
18:49
3013 9170 390
Reposted fromskatrix skatrix
18:48
0639 674e 390
Reposted fromlafuene lafuene viaskatrix skatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl